Nejnovější příspěvky

Sůví pravidla

Pravidla jsou nám služebníkem, ne pánem :)

Vážení a milí čtenáři,

Právě se Vám v rukou ocitá dokument Sůví pravidla. Zde najdete pohromadě mnohé informace o fungování našeho oddílu. Nechceme nikoho zahlcovat paragrafy a tak naše pravidla vycházejí hlavně ze zásad slušného chování
a slouží k hladkému fungování oddílu. Jsou vytvořena, aby usnadňovala naši práci, nikoliv aby nám kontrola dodržování nesmyslných pravidel naši činnost kompliko­vala.

1. Kdo jsme

Sůvy jsou dětský Turistický oddíl mládeže (TOM), který na Praze 8 působí již od roku 1985. (A-TOM je občanské sdružení s celostátní působností v oblasti práce s dětmi a mládeží. Více zde: http://www.a-tom.cz/) Celý název našeho oddílu zní: Asociace TOM ČR, TOM 21004 Sůvy.

Trávíme spolu volný čas během celého roku na pravidel­ných schůzkách, výpravách, víkendovkách a hlavně na táborech.

Spolupracujeme také s podobně zaměřenými kolektivy
z různých koutů republiky.

1.1 Sůvy

Oddíl, jehož činnost je určená dě­tem ve věku 8 – 15 let (resp. od druhé do deváté třídy). Schůzky se tradičně konají v úterý
od 17:00 do 18:30  v naší klubovně. Zde se věnujeme získávání a prohlubování znalostí z oblasti tábornictví (práce s mapou, uzlování, přežití v přírodě…), nejrůznějším kreativním činnostem, plánu­jeme výpravy a víkendovky, soutěžíme a hrajeme celo­roční hru, která je vždy tématicky zaměřená
k legendě budoucího tábora.

Kromě těchto schůzek pořádáme pro Sůvy i akce mimo Prahu: jednodenní výpravy, víkendové akce (včetně akcí o podzimních či velikonočních prázdninách) a tábory: týden o jarních prázdninách na horách, v červenci dva týdny na vlastním tábořišti .

 

Schůzky Sův se konají v naší klubovně, která se nachází na adrese

2.1 Časy schůzek

Vedoucí je na schůzce málokdy s velkým předstihem, proto nemá smysl docházet na schůzky výrazně dříve než je začátek. Navíc, i pokud je vedoucí v klubovně třeba už 16:45, tak je tam kvůli tomu, aby si dělal přípravu, a proto nemůže přebírat děti dříve než v 17:00. Toto, prosíme, skutečně respektujte!

Na druhou stranu ani pozdní příchody nejsou vítány, protože se tím pozdržuje program pro všechny ostatní, kteří přišli včas.

Stejné pravidlo se týká i konce schůzky: schůzka končí v daný čas – ne dříve ani později. Všichni vedoucí dojíždějí, proto je důležité, aby schůzky končily skutečně ve stanovený čas.

2.2 Odchody ze schůzek

Na přihláškách rodiče všech členů uvádějí, kdo může dítě vyzvedávat, či zda dítě odchází samo. Pokud dojde ke změně, je potřeba, aby dítě na schůzku přineslo lísteček
s podpisem rodiče (např. dítě, které chodí ze schůzek samo, potřebuje jeden den odejít ze schůzky už
v 18:00, je potřeba, aby toto oznámení od rodičů obdržel vedoucí písemně – nestačí ani telefon či mail.)

2.3 Omlouvání se ze schůzek

Každý přihlášený člen je povinen se ze schůzek předem omlouvat, pokud nemůže přijít. Stačí jakkoliv dát vědět vedoucímu schůzky. Nejpozději však 2 hodiny před za­čátkem schůzky – při pozdějším omlouvání, je dítě ve­deno jako neomluvené.

(Kontakty na vedoucí naleznete na konci těchto pravidel nebo na našich internetových stránkách.)

2.4 Bodování
2.5 Schůzky pro nováčky

Na schůzku se mohou přijít nezávazně podívat i noví zájemci o členství v našem oddíle. Je lepší, pokud to, že chcete přijít, předem oznámíte vedoucím na společný mail: suvy@volny.cz, případně dáte vědět po kamará­dovi, který je naším členem. Díky tomu snáze připravíme všechny materiály, které rozdáváme všem zájemcům o členství, a vedoucí si lépe připraví program – má-li jeden den přijít třeba pět nových lidí, je to velký -rozdíl.

Účast na první schůzce nikoho k ničemu nezavazuje. Je možné přijít a bez udání důvodů se nikdy již neobjevit.

Nábor nových členů probíhá celoročně a není nijak ome­zen – proto můžete přijít kdykoliv během roku.

2.6 Poškozování vybavení klubovny

Při schůzkách (jako ostatně při všech akcích) je povin­ností členů nakládat šetrně se zařízením a materiálem, aby nedocházelo k jeho poškození či zni­čení. Jakékoliv poškození vybavení klubovny se hlásí bezprostředně vedoucímu. Vedeme děti k zodpovědnosti a tak je zapojujeme i do drobných oprav. Úmyslně (na­příklad při nekázni – „blbnutí“) poničený materiál (mimo jiné: pastelky, fixy, nůžky a další) je dotyčný povinen nahradit, a to buď kus za kus, nebo finančně.

2.7 Přezouvání, úklid

Co by to byla za pravidla, kdyby zde nepadla zmínka o přezouvání? A tak i my se v klubovně přezouváme. Pře­zůvky je možné si v klubovně nechávat celoročně.

Zároveň také platí další pravidlo, které je pro většinu lidí samozřejmostí: schůzka pro členy končí až ve chvíli, kdy po sobě uklidí své pracovní místo.

V klubovně třídíme odpad do vyznačených boxů a průběžně jej vynášíme do kontejnerů.

3. Výpravy a víkendovky

Informace o plánovaných akcích získávají členové na začátku každého roku v Plánu akcí. Zde jsou uvedeny termíny výprav, víkendovek, akcí pro veřejnost, táborů, atp. …

3.1 Informace o akcích

Vždy 2-3 týdny před akcí získají členové podrobnější informace na oddílových schůzkách. Ty jsou k dispozici na našich webových stránkách. U každé akce je vždy uveden vedoucí, který ji pořádá – výhradně na něj se pak mohou zájemci obracet s doplňujícími dotazy.

3.2 Přihlašování

Přihlašování na akce je možné na schůzkách nebo
e-mailem. Na schůzkách také děti dostávají stručnou přihlášku, kterou je potřeba vedou­címu vrátit s podpisem rodiče. Teprve od té doby je dítě vedeno jako přihlášené.

V informacích o akci je vždy uveden termín, do kdy je možné se přihlásit. Po tomto datu již přihlašování není možné.

Účastnický poplatek je zpravidla nutné uhradit na schůzce, která akci předchází. Pro členy se jedná vždy
o dotovanou cenu.

3.3 Odhlašování a storno

Zároveň jsou v informacích uváděny i podmínky storno poplatků při pozdním odhlášení dítěte. Protože se často dopředu rezervují jízdenky, ubytování nebo nakupuje materiál na počet účastníků, tak jsou některé položky zaplaceny ještě dříve, než je den odjezdu. Tuto částku pak není možné odhlášeným z akce vracet.

3.4 Srazy a návraty

Srazy bývají většinou na nádraží, odkud se odjíždí (zpra­vidla Hlavní nádraží nebo Masarykovo) na přesně vyme­zeném místě. Na některé akce bývá sraz už na Kobylisích, odkud pak odjíždíme společně.

Takto je vymezen i návrat, v kolik a kam hodin přijíž­díme. Od rozchodu ve stanovený čas již vedoucí nenesou zodpovědnost za děti, které po akci odcházejí samy.

3.5 Odmítnutí přihlášky

Vedení si také vyhrazuje právo konečného rozhodnutí
o účasti jednotlivce. Některé akce jsou určené spíš pro starší Sůvy, jiné jsou zaměřené na mladší členy
a promíchání by narušilo průběh akce. Dalším důvodem pro neúčast na akci může být i hrubé porušení pravidel,
o němž jsou rodiče vždy bezprostředně informováni.
Na akci samozřejmě nemohou jet ani děti nemocné či infekční.

3.6 Poučení o bezpečnosti

Na začátku každé akce jsou účastníci poučeni
o pravidlech chování a bezpečnosti. Aby nedocházelo k neustálému opakování toho samého, vedoucí na akcích zdůrazňují hlavně pravidla specifická pro danou oblast a roční období.

3.7 Akce a rodiče

Rodiče nemají volný přístup na oddílové akce (návštěvy na víkendovkách, táborech). Pokud účastník dojíždí na tábor později, k předání dochází mimo tábořiště.

Příležitostně jsou pořádány i akce pro rodiče a veřejnost, o kterých jsou všichni včas informováni.

3.8 Alkohol a omamné látky

Na všech oddílových akcích platí přísný zákaz užívání alkoholu či jakýchkoliv jiných omamných látek. Naprostý zákaz platí i pro kouření.

Je zakázáno tyto věci s sebou na akce byť jen vozit, aniž by byly přímo na akci konzumovány.

I to, že účastník má u sebe na akci nějaký alkohol či ciga­rety, je bráno jako hrubé porušení pravidel chování
a řeší se to zákazem dalších akcí a případně i okamžitým odjezdem domů na náklady rodičů. (Platí hlavně na tábo­rech).

Při vážnějším porušení tohoto zákazu – konzumace návy­kových látek na akci, je dle závažnosti možné i vyloučení z oddílu.

O těchto skutečnostech jsou vždy účastníci akcí informo­váni.

4. Vybavení na akce

Vzhledem k tomu, že většina našich akcí probíhá „mimo civilizaci“, je nutné výbavu přizpůsobit pobytu v přírodě.

4.1 Co s sebou na všechny typy akcí
 • Nutný je pohodlný a dostatečně velký batoh na obě ra­mena
 • Láhev na pití, minimálně 1,5 litru (může být i více men­ších lahví.)
 • Pevné chodící boty (vyzkoušené a prošlápnuté)
 • Pláštěnka (nikoliv nepromokavá bunda nebo deštník)
 • Správně vybavená KPZ a nožík
 • Oblečení odpovídající ročnímu období a charakteru akce
 • Sůví zápisník a psací potřeby
 • Sůví placka
 • Sůví průkazka
4.2 Na víkendovky navíc

Spacák, karimatka, ešus a lžíci, plecháček, oblečení na převlečení a oblečení na spaní, funkční baterka.

Seznam věcí na danou akci bývá včetně růz­ných specifik vždy na informačním lístečku, který děti obdrží na schůzkách, případně na našem webu.

4.3 Nedoporučené věci

Na akce s sebou dětem důrazně nedoporučujeme drahé věci – ať už řetízky nebo šperky (protože se jednak mo­hou snadno ztratit a také dětem překážejí při hrách) nebo nejrůznější elektroniku. Je skutečně zbytečné, aby si s sebou děti braly MP3 přehrávače, iPady a podobně. Na akcích není prostor se takovým věcem věnovat a vedení neručí za případnou ztrátu či poškození.

Co se týče mobilních telefonů, tak je také nedoporuču­jeme, ale striktně je nezakazujeme. Ovšem trváme na tom, aby dítě mělo telefon vypnutý během programu a mimo program, aby jej používalo jen se souhlasem ve­doucího. Pokud někdo toto pravidlo porušuje, platí pak pro něj na následující akce naprostý zákaz.

Také je zbytečné s sebou dávat dětem rozsáhlé zásoby jídla.

4.4 Stravování na akcích

Na jednodenních akcích děti potřebují jídlo na celý den, protože strava není zahrnuta v ceně akce.

Na víkendovkách platí pravidlo, že prvním společným jídlem je až snídaně druhý den ráno. Proto si s sebou děti berou svačinu na cestu a jídlo k večeři na první večer. Dávat dětem více, než reálně snědí, nedoporučujeme, protože pak se jídlo kazí a vy­hazujeme jej, což je škoda. Na akcích je vždy posta­ráno o stravu (mini­málně 5x denně) i pitný režim.

Jsou-li vedoucí předem upozorněni na jakékoliv alergie na jídlo nebo lékařem naří­zené diety, přizpůsobí jídelníček na akci tak, aby jí dítě zvládlo bez problému a hladovění.

4.5 Kapesné

Kapesné je kapitola, která patří do uvážení rodičů. My jako oddíl garantujeme, že veškeré vstupy a strava je hra­zeno z účastnických poplatků. Ovšem respektujeme, že si chce někdo na akci koupit nějaký suvenýr, pohled nebo třeba zmrzlinu.

Na výpravy a víkendovky je kapesné často zcela zby­tečné, protože se může stát, že nebude příležitost nakupo­vat. Doporučujeme cca 100 Kč, pokud netoužíte po drahých dárcích od potomků.

Na táborech jsou v plánu výlety „do civilizace“
a příležitosti nakupovat jsou. Kapesné kolem 400 Kč by však mělo pokrýt všechny potřeby dětí (stejně 8 zmrzlin denně nikomu nedovolíme nakoupit, natožpak zkonzu­movat).

5. Tábory

Tábory pořádá náš oddíl pravidelně dva: jeden týdenní zimní tábor (o jarních prázdninách Prahy 8) v Orlických horách na spřátelené Chatě Radost a druhý čtrnáctidenní tábor o letních prázdninách (pravidelně poslední dva týdny v červenci) na našem vlastním tábořišti v Hůrkách u Nové Bystřice.

Pravidla pro chování na akcích platí (s případnými drob­nými úpravami) i během táborů. Dále jsou účastníci tá­bora povinni dodržovat táborový řád. S tím jsou seznámeni vždy první den tábora.

Datum závazného přihlášení a platby je uvedeno
v předběžné přihlášce. Obvykle se platí tábory ve dvou splátkách.

V případě vážného kázeňského přestupku (alkohol či jiné omamné látky, hrubá nekázeň apod.) je účastník akce poslán na náklady rodičů domů, bez nároku na finanční či jinou náhradu za nevyčerpané dny akce.

Účast na táboře je podmíněna účastí na alespoň jedné
z víkendových akcích (víkendovce), jedné jednodenní výpravě a třech schůzkách.

Konečné rozhodnutí o účasti přihlášeného člena na ja­koukoliv akci přísluší vedoucímu akce.

7. Tradice oddílu

Tradice oddílu se zakládají na určité sounáležitosti s ostatními členy.

7.1 Oddílová hymna

Za oddílovou hymnu jsme si zvolili ,,Chválím Tě země má“ (J. Uhlíř, Z. Svěrák), kterou zpí­váme na slavnostních setkáních a při zahájení a zakončení táborů.

7.2 Sůví slib

Nováček musí na setkání složit slavnosti slib nad naší kronikou.

Plné znění slibu:  Já, _______ jsem členem oddílu Sůvy a na tomto místě slavnostně slibuji, že budu vždy jednat tak, aby na mne mohl být oddíl hrdý, a ostatní členové pro mě budou kamarádi.“

7.3 Sůví placky

Každý správný člen se pozná dle oddílové placky. Tu získá na základě účasti na akcích, dobrém chování
a zásluhách oddílu. Máme 5 stupňů členství v našem od­díle.

 1. stupeň – ŽLUTÁ – tento stupeň je určen všem nováč­kům, kterým se u nás bude líbit.
 2. stupeň – ZELENÁ – Minimum pro postup do této kate­gorie je účast na třech výpravách, dvou víkendovkách a jednom táboře (buď letním, nebo na jarním).
 3. stupeň – MODRÁ – Poctivá účast na akcích – čili cho­dit na schůzky, absolvovat minimálně 10 výprav, 8 víkendovek a jet na tři tábory. Zde se započítávají i zásluhy oddílu.
 4. stupeň – ČERVENÁ – Podmínkou je 5 táborů, a účasti na oddílových akcích. Tady také hraje velkou roli, jak se daná Sůva chová, zda jedná zodpovědně nejen za sebe ale i ve vztahu k oddílu. Jestli dokáže pomoct mladším Sůvám, nebo jestli dokáže být k ruce i vedoucímu.
 5. stupeň – ČERNÁ – Proto, aby mohl člověk získat čer­nou placku, musí mít za sebou hodně táborů s naším od­dílem, vedoucí si o něm musí být jisti, že na to má, a musí mu být více než 15 let. Získáním černé placky se posouvají do role tzv. „čekatele na instruktora“ – od této doby se od nich bude očekávat, že přestávají být Sůvími dětmi, ale posouvají se spíše mezi vedoucí.

Placky se nosí na každou akci s oddílem, bez ní není možné získat body za účast na akci v celoročním bodo­vání.

10. Jak se přihlásit

Nové členy do našeho oddílu nabíráme po celý školní rok. Můžete se tedy přihlásit kdykoliv.

Nejprve doporučujeme si prohlédnout naše webové stránky a přijít se nezávazně podívat na některou z našich schůzek.

To se vždy ohlaste na e-mail suvy[zavináč]volny.cz, ať s vámi vedoucí schůzky počítá.

Přihlášky do oddílu jsou k dispozici
u vedoucích na schůzkách, případně v dokumentech „Ke stažení“ na našich stránkách.

Členství v oddíle vzniká až po ode­vzdání přihlášky
a zaregistrování nového člena (zařizuje vedení oddílu). Součástí přihlášky je i pasová fotografie na průkazku – tu získává každý člen a slouží jako doklad věku pro uplatňování různých slev (autobusy, vstupné…). Tuto průkazku si pak s sebou berou všichni členové od­dílu na všechny oddílové akce.

11. Práva členů

 • Účastnit se příslušných schůzek a akcí oddílu za sníženou (dotovanou) cenu
 • Účastnit se táborů za sníženou cenu pro členy (platí pro Sůvy)
 • Získat oddílovou průkazku dokládající věk a členství v oddíle, na základě čehož se dají čerpat různé slevy i mimo oddílové akce
 • Získávat bezplatně oddílový časopis Vejrej! v tištěné po­době
 • Získávat bezplatně další materiály poskytované organi­zací
 • Přispívat do oddílového časopisu, ať již textem nebo ilu­stracemi a podílet se tak na jeho podobě
 • Možnost využívat oddílovou knihovnu
 • Půjčovat si oddílové vybavení (spacáky, ešusy…)
 • Podílet se na přípravě programu schůzek, třeba i prostřednictvím toho, že připravíte hru či soutěž pro ostatní, nebo s sebou vezmete své domácí zvířátko (ro­zumných rozměrů!:-))
 • Navrhovat vedoucím zajímavá místa na výpravy či ví­kendovky
 • Zvát na vybrané akce a schůzky svoje kamarády, kteří nejsou členy oddílu
 • Získat zdarma oddílový odznak příslušné barvy
 • Nechat si na mail zasílat upozornění, že došlo k aktualizaci na našich stránkách
 • Každý člen TOM Sůvy je automaticky úrazově pojištěn v rámci hromadného pojištění TOM

12. Povinnosti členů

 • Seznámit se Sůvími pravidly a řídit se jimi:-)
 • Respektovat vedoucí a instruktory a řídit se jejich pokyny
 • Před táborem se zúčastnit alespoň třech schůzek, jedné jednodenní akce a jedné víkendovky
 • Docházet na schůzky (včas), jezdit dle možností na vý­pravy a víkendovky
 • V případě, že nemůžete na schůzku, je vaší povinností se s předstihem omluvit
 • Nosit na všechny akce oddílovou průkazku – opravňuje ke slevám. Pokud ji člen získal a na akci ji s sebou nemá a je po něm požadována plná cenu (jízdné v autobuse nebo při vstupu do bazénu, na hrad…), pak jsou rodiče povinni následně doplatit rozdíl mezi zlevněnou a plnou částkou (při kalkulaci cen akcí se počítá se slevami pro děti).
 • Chovat se přátelsky a slušně ke všem členům oddílu i ostatním lidem
 • Chovat se šetrně k přírodě a svému okolí na oddílových akcích i mimo ně (neodhazovat odpad na zem, nekřičet zbytečně v lese…)
 • Chovat se k inventáři klubovny tak, aby nedošlo k jeho poškození
 • Chovat se na oddílových akcích (i mimo ně) tak, aby ne­bylo poškozeno jméno oddílu
 • Uhradit registrační poplatek ve stanoveném termínu (na začátku školního roku)

13. Postup při porušení

Méně závažné kázeňské problémy a přestupky pravidel řeší vedoucí s jednotlivými členy individuálně v rámci oddílu. Naším cílem rozhodně není zbytečná „buzerace“ dětí. Vycházíme z předpokladu, že každý je naším čle­nem dobrovolně, a tudíž má sám zájem na, pokud možno bezproblémovém, fungování oddílu.

O opakovaných nebo vážnějších přestupcích jsou infor­mováni rodiče a pokud problém přetrvává, následuje ukončení členství. (Za celou historii oddílu byli vyloučeni jen dva členové – není to tedy postup, v jakém bychom si libovali, a ke kterému by docházelo nějak často.)

14. Léky a zdravotník

Pokud bere kterýkoliv účastník akce léky nebo potravi­nové doplňky, rodiče je odevzdají před započetím akce zdravotníkovi, nebo vedoucímu akce. Žádný účastník nesmí mít u sebe léky bez vědomí zdravotníka (ani imu­don, zyrtec, vitamíny apod.).

Zároveň jsou všichni účastníci povinni zdravotníkovi (případně hlav­nímu vedoucímu akce) hlásit všechna zra­nění, případně projevy onemocnění. Poté se řídí jeho po­kyny.

Zdravotník po každé akci informuje o úrazech a zdravot­ním stavu dětí rodiče.

Na táborech zdravotník vede zdravotní deník, kde jsou záznamy o všech onemocněních či úrazech a postupu při léčbě. Po táboře dostanou rodiče každého účastníka for­mulář s údaji o svém dítěti (např. včetně záznamech
o klíšťatech).

15. Rozchody na akcích (výpravy, víkendovky, tábory)

Rozchody se stávají součástí programu akcí ve městech. Obvykle trvají 1 – 2 hodiny a umožňují tak účastníkům si v klidu nakoupit suvenýry, napsat pohledy nebo splnit nějaké úkoly do hry.

Před rozchodem je vymezen prostor, kde se smějí děti pohybovat a kam naopak chodit nesmějí. Zpravidla se jedná o jedno větší náměstí, kde je možné mít přehled, kde se děti nacházejí.

Děti se pohybují zásadně ve vícečlenných skupinách, kde má vždy alespoň jeden člen hodinky. Vždy je dán pevný čas rozchodu – od kdy do kdy – a místo srazu.

Na začátku akce jsou všichni účastníci poučeni, že je ze zdravotních důvodů zakázáno kupovat si výrobky se šle­hačkou, majonézou, Coca Colu, smažené výrobky
a zmrzlinu točenou či kopečkovou. Zmrzlina je dovolena pouze vodová, hluboko zmrazená.

Nedodržení výše uvedeného znamená pro účastníka zá­kaz následující přihlášené akce.

16. Časopis Vejrej!

17. Internetové stránky

Náš oddíl má také vlastní internetové stránky na adrese www.suvy.cz. Zde naleznete aktuální informace o dění v oddíle: novinky, pozvánky na plánované akce, infor­mace o vedení oddílu a vedoucích, nejrůznější doku­menty ke stažení (přihlášku do oddílu, přihlášky na tá­bory, bezinfekčnost, Sůví pravidlaJ, oddílový časopis včetně starších čísel…), fotogalerii, stručnou historii od­dílu a mnohé další. Stránky jsou pravidelně aktualizo­vány.

Zároveň s našimi členy a zájemci o dění v oddíle komu­nikujeme přes facebookový profil, kam vkládáme no­vinky zároveň s aktualizací stránek. Na facebooku nás naleznete na: https://www.facebook.com/TOMsuvy.

Každý přihlášený člen i jeho zákonní zástupci mají mož­nost uvést v přihlášce mail, na který jim pak budeme po­sílat upozornění, jakmile vložíme na stránky nějakou no­vinku.

18. Ochrana osobních údajů

Naše organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů a garantuje jejich nezneužití.

19. Dokumentace činnosti

Během činnosti oddílu je pořizována dokumentace (fotografie, zprávy z činnosti apod.) za účelem dokumentace a propagace činnosti od­dílu. S přihláškou do oddílu rodiče dávají souhlas, že fotografie nebo videa s jejich dítětem mohou být použity pro prezentaci
a propagaci oddílu (ať již v galerii na webových strán­kách, facebooku, jako ilustrační foto v časopise Vejrej!, případně tyto materiály mohou být použity na propagač­ních akcích pro veřejnost).

20. Vedoucí

Na činnosti oddílu se podílejí tito vedoucí:

Jaroslava Bednářová (Mr.Jarka, Jarkáč) – hlavní vedoucí, hlavní a programový vedoucí táborů, výpravy, víkendovky, hlavní organizátor akcí v zahraničí a akcí pro starší Sůvy, akce pro veřejnost, schůzky Sův, propagační materiály a komunikace s veřejností. Předseda pražské krajské rady Asociace TOM.

Kvalifikace: Kurz MŠMT Vedoucí mimoškolních aktivit dětí a mládeže a hlavní vedoucí tábora

Gabriela Dufková (Gábí, Gábrdle, Bloncka) – hospo­dář, správce klubovny, akce pro veřejnost, zdavotník

Kvalifikace: Kurz MŠMT Vedoucí mimoškolních aktivit dětí a mládeže a hlavní vedoucí tábora, Zdravotník zota­vovacích akcí (Červený kříž)

Veronika Hrdličková

Michal Zlatoš

Jakub Švihel

Martin Jindřišek

Ondřej Švihel

Tereza Bulvasová

Albert Menšík

21. Kontakty

Klubovna: Poznaňská 430/43, Praha 8 – Bohnice, PSČ: 181 00

Poštovní kontakt: Jaroslava Bednářová, V Předpolí 15, Praha 10 – Strašnice, PSČ: 100 00

www stránky: www.suvy.cz

e-mail: suvy[zavináč]volny.cz

facebook: https://www.facebook.com/TOMsuvy

mobilní telefon: 736 536 603 (Jarka) nebo 733 399 156 (Gábí)

Pro dotazy preferujeme mailové spojení – z adresy suvy[zavináč]volny.cz chodí mail všem vedoucím, takže je ve­lice pravděpodobné, že si to někdo přečte a odpoví vám ještě týž den.

Sůví pravidla jsou závazná pro všechny členy i pro externí účastníky našich akcí.

 

Podepsáním přihlášky (do oddílu, na akci, …) dává rodič (zákonný zástupce) najevo, že se seznámil s těmito pravidly a souhlasí s nimi. (Tato skutečnost je na uvedeném dokumentu zmíněna).

 

 V Praze dne 2. 1. 2016

 Tato pravidla byla aktualizována 2. 1. 2016 hlavní vedoucí

 Platnost: ihned, po dobu neurčitou do zveřejnění nové verze.

 

Kontakt

Klubovna:
Čimická 780/61
Praha 8 - Čimice, 181 00
Sídlo (korespondenční adresa):
U Slovanky 1990/6
Praha 8, 182 00
E-mail: suvy[zavináč]volny.cz
www.facebook.com/TOMsuvy

Tel.: +420 736 536 603 - Jarka Bednářová (hlavní vedoucí)

IČO: 02128012
Č. ú.: 2100517938/2010

Kalendář akcí
AEC v1.0.4
Návštěvnost
Právě on-line: 1
Dnes návštěv: 7
Celkem: 2188